گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اصول اخلاقی

انجمن فزیوتراپي افغانستان

اصول اخلاقی

 

دیدگاه انجمن فزیوتراپي افغانستان

انجمن بخاطر خدمت به مردم مطابق معيارهاي بين المللی  تلاش دارد كه مسلک فزیوتراپی را ارتقا دهد.

قواعد اخلاقی

اصول اخلاقی انجمن مبنی بر چهار قواعد اساسي میباشد.

۱: احترام به حقوق و آزادي مردم

۲: احترام به نژاد، مذهب و تفاوت لسانی

۳: ضرر نرساندن به مريض و به نفع او كاركردن

۴: تخريب نكردن همکاران،  مسلک فزیوتراپی يا انجمن

 

اصول اخلاقی

اعضای انجمن مسؤل اند كه بخاطربهبود حالات صحي مردم افغانستان مسلک فزیوتراپی را رشد دهند. اصول اخلاقی راهنمايي های را كه براي اخلاق مسلكي تمام فزيوتراپستان اساسي ميباشد، فراهم مينمايد.

اين مكلفيت اعضای انجمن ميباشد، كه اصول اخلاقی را رعايت نمایند.

۱: فزیوتراپست ها باید به حقوق و وقار مردم احترام قايل باشند:

a: فزیوتراپست بخاطر تبعیض به اساس سن، جنس، نژاد، مذهب یا حالت صحی از خدمات مریضان بايد دريغ نكند.

b: فزیوتراپست باید به مریضان موقع دهند تا بتوانند محرمانه صحبت نمایند.

c: فزیوتراپست باید به نظريات شخصی ،کلتوري و فرهنگي مریضان احترام قايل باشد.

d: فزیوتراپست باید مریضان را در تصمیم گيري تداوی شان تشویق نماید، كه سهم فعال داشته باشد.

e: فزیوتراپست باید به شکایات مریض گوش داده و احترام قايل باشد، و طوري كه لازم است، مشکل شانرا حل نماید.

f: فزیوتراپست باید به حقوق مریضان احترام قايل باشد تا به تداوی فزیوتراپی علاقمندي پیدا کنند.

g: فزیوتراپست باید با مریضان روابط خویشرا به اساس اعتماد، باور و احترام متقابل برقرار نماید.

h: فزیوتراپست باید در باره حالات مریض و تداوی لازم فزیوتراپی بشمول فواید، خطرات موجوده، تغیرات تداوی، مصارف یا فیس به مریضان معلومات كافي دهد. تا مریضان رضايت خود را نشان دهند.

i: هرگاه مریض نتواند رضایت نشان دهند، در اینصورت یک شخص خاص  دیگری به نماينده گي مریض رضایت نشان دهد.

۲:  فزیوتراپست ها باید بخاطر خدمات مسلکی، موثر و مصون مسولیت را به عهده گیرند:

a: فزیوتراپست باید مطمین باشد که تمرینات به طریقه مصون اجرا ميشود، مضاد استطبابات مشاهده شود، تست های مصؤن اجرا و ثبت اسناد گردد و از وسایل تداوی بطریقه درست استفاده شود.

b: فزیوتراپست باید تداوی و خدمات را به اساس Evidence Based Practice (شواهد به اساس تحقیقات) تنظيم نماید.

c:  فزیوتراپست باید تمام تداوی که توسط ديگران انجام داده ميشود و تحت  سوپرویژن (نظارت) شان باشد، مسولیت آنرا بايد قبول كند (کمک های فزیوتراپی، معاونین، شاگردان، اعضای فامیل)

d: هنگاميكه فزیوتراپست مهارت های فزیوتراپی را به دیگران آموزش میدهد، نباید معیارهاي مسلکی فزیوتراپی را بي تفاوت فكر كند.

e: فزیوتراپست باید برای هر مریض یک اسناد محرمانه ثبت نموده تا ارزیابی موثر پیشرفت مریض و كار فزیوتراپست واضح گردد.

f: فزیوتراپست صلاحیت دارد که خدمات یک مریض را رد کند یعنی مریض را تداوی نکند، در صورتیکه کدام دلیل معقول داشته باشد. خصوصأ زمانیکه علاقمندی مریض موجود نباشد.

g: فزیوتراپست باید مسوليت كاري شانرا قبول نموده وبه دقت، صداقت و با مسولیت كار كند.

۳: فزیوتراپست ها باید براي برتري معيار ها در تمام جوانب تجربه ، تعلیم و تحقیق فزيوتراپي تلاش كنند:

a: فزیوتراپست بخاطرارتقاء مسلکی مسولیت خاص دارد.

b: فزیوتراپست باید در ارتقاء مسلکی سهم فعال داشته باشد، تا مهارت های شان افزایش يافته و دانش جدیدی را حاصل نماید.

c: فزیوتراپست باید به تعلیمات با کیفیت در سطح علمی و کلینیکی تشویق شود.

d: فزیوتراپست باید خود شانرا در مقابل معیارهای قبول شده مقایسه نموده و آگاهی حاصل نماید.

e: فزیوتراپست باید شاگردان فزیوتراپی و نوفارغین را که تحت سوپرویژن شان قرار دارند، راهنمائی و تربیه نماید.

۴: فزیوتراپست ها باید در نگهداری اسناد و کارهای اداری از راهنمای مسلکی پیروی نمایند:

a: فزیوتراپست ها باید معلومات شخصي مریض را بطور محرمانه حفظ نمايد و به اين اصل احترام قايل باشد.

b: فزیوتراپست باید برای هر مریض اسناد محرمانه ثبت و نگهداری نماید، كه کامل واضح و قابل فهم باشد و در جای محفوظ نگهداری شود.

c: مریضان حق دارند تا تمام معلومات شان بشمول حاضری برای تداوی بصورت درست نگهداری شود.

d: فزیوتراپست باید مطئين باشد تا پرسونل که تحت سوپرویژن شان کار میکنند، نيز به مریض احترام قايل اند.

e: فزیوتراپست نباید بدون اجازه مریض کدام معلومات را افشا نماید، که اين عمل مجازات قانوني را در قبال دارد.

۵: فزیوتراپست ها باید با همکاران با صداقت و احترام کاركنند:

a: فزیوتراپست باید بخاطر فوايد خدمات فزیوتراپی مهیا شده با همکاران ارتباط و هماهنگی خاص داشته باشد.

b: فزیوتراپست باید حمايت به همكاران را در وقت ضرورت و مناسب پیشنهاد كند.

c: فزیوتراپست حق دارد تا از همکاران شان توقع هماهنگی را داشته باشد.

۶: فزیوتراپست ها باید با پرسونل طبی و كارمندان صحی هماهنگی و احترام قايل باشند:

a: فزیوتراپست باید با همکاران و پرسونل طبي هماهنگي و روابط خوب داشته باشد و در خدمات مريضان وجامعه علاقمندي خاص را از خود نشان دهد.

b: مریضان بايد  دروقت ضرورت به مرجع های خاص و مناسب معرفی شوند.

c: فزیوتراپست باید امورشخصي مریضان را در نظر گيرد، هنگاميكه به مرجع هاي ديگر مسلکی معرفي ميشوند.

۷: فزیوتراپست ها باید ارتقاء كنند و بخاطر مسلک به طریقه درست و مسلکی آگهی بدهند:

a: فزیوتراپست با دادن معلومات دقیق درباره فزیوتراپی (به مریضان،پرسونل طبي و جامعه) مسلک فزیوتراپی را ارتقاء خواهد داد.

b: فزیوتراپست باید همیشه طوری برخورد نماید که مایه افتخار مسلک باشد.

c: فزیوتراپست نباید دیگر همكاران فزيوتراپي یا پرسونل طبي را توهین نمايد.

d: طرز رفتار و سلوك فزيوتراپست نباید سبب بی حرمتی مریض، اعضای فامیل یا دیگر پرسونل طبي گردد.

e: فزیوتراپست باید طوري صحبت کند که  از مهارت و مسلک شان نماينده گي كند.

f: فزیوتراپست نباید خدمات شانرا بطور غلط اعلان نماید، درغیر آن باعث بدنامی مسلک فزیوتراپی خواهد گردید.

۸: فزیوتراپست ها باید در صورت امکان در ارتقاء و تکمیل خدمات صحی سهم گیرند که چگونگی حالت صحی را بهبود خواهد بخشيد:

a: مسلک فزیوتراپی باید پیشرفت های جدید را براي خدمات مراقبت صحی مانند پیشرفت مبنی برشواهد موثریت و مصؤنيت تقويت نماید.

b: فزیوتراپست باید در پلان گذاري و تطبیق خدمات طرح شده سهم گيرد، تا مراقبت صحی بهتری را به جامعه فراهم نمايد.

c: فزیوتراپست باید در پروگرام های تعلیمی عامه که معلومات را در باره موثریت فزیوتراپی ارائه مینماید، اشتراك نمايد.

d: فزیوتراپست باید جهت آماده ساختن مراقبت صحی به مردم  كوشش نماید.

۹: فزیوتراپست ها باید اساسنامه، مقررات و پالیسی انجمن را پیروی نمایند:

a: فزیوتراپست باید به مقررات اساسنامه در هر بخش کار مسلکی شان احترام نماید.

b: فزیوتراپست نباید از عضویت انجمن سؤ استفاده نماید، یا نباید بخاطر مفاد شخصی شان استفاده نماید.

c: اعضای انجمن باید حق العضویت شانرا به موقع پرداخت نمایند.

۱۰: فزیوتراپست ها باید قوانین افغانی و مقررات را که مربوط رشته فزیوتراپی میباشد، بدانند و پیروی نمایند:

a: فزیوتراپست باید از پالیسی و مقررات که توسط وزارت صحت عامه ترتیب شده است، پیروی نماید.

b: فزیوتراپست باید مقررات تعلیمی را که مربوط فزیوتراپی میباشد، پیروی نماید.

 

خلاصه اصول اخلاقي

دیدگاه انجمن فزیوتراپي افغانستان

انجمن بخاطر خدمت به مردم مطابق معيارهاي بين المللی  تلاش دارد كه مسلک فزیوتراپی را ارتقا دهد.

قواعد اخلاقی

اصول اخلاقی انجمن مبنی بر چهار قواعد اساسي میباشد.

۱: احترام به حقوق و آزادي مردم

۲: احترام به نژاد، مذهب و تفاوت لسانی

۳: ضرر نرساندن به مريض و به نفع او كاركردن

۴: تخريب نكردن همکاران،  مسلک فزیوتراپی يا انجمن

اصول اخلاقی

اميد است كه  اعضای انجمن، اصول اخلاقی را رعايت نمایند.

۱: فزیوتراپست ها باید به حقوق و وقار مردم احترام قايل باشند:

۲:  فزیوتراپست ها باید بخاطر خدمات مسلکی، موثر و مصون مسولیت را به عهده گیرند:

۳: فزیوتراپست ها باید براي برتري معيار ها در تمام جوانب تجربه ، تعلیم و تحقیق فزيوتراپي تلاش كنند:

۴: فزیوتراپست ها باید در نگهداری اسناد و کارهای اداری از راهنمای مسلکی پیروی نمایند:

۵: فزیوتراپست ها باید با همکاران با صداقت و احترام کاركنند:

۶: فزیوتراپست ها باید با پرسونل طبی و كارمندان صحی هماهنگی و احترام قايل باشند:

۷: فزیوتراپست ها باید ارتقاء كنند و بخاطر مسلک به طریقه درست و مسلکی آگهی بدهند:

۸: فزیوتراپست ها باید در صورت امکان در ارتقاء و تکمیل خدمات صحی سهم گیرند که چگونگی حالت صحی را بهبود خواهد بخشيد:

۹: فزیوتراپست ها باید اساسنامه، مقررات و پالیسی انجمن را پیروی نمایند:

۱۰: فزیوتراپست ها باید قوانین افغانی و مقررات را که مربوط رشته فزیوتراپی میباشد، بدانند و پیروی نمایند:

 

 

 

 

 

 

طراح و میزبان: شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money