گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اساسنامه انجمن

بنام خداوند يكتا

انجمن فزیوتراپي افغانستان

اساسنامه

پيشگفتار:

بنام خداوند توانا کسی که تمام موجودات را با بزرگی اش آفرید و زمین رابرای زندگی بشرمهیا ساخت.

شکر خدا را کسی که قدیم است وازهمه حالات باخبر است. اگرخدا درد را آفریده است راه علاج آنرا نیز به ما آموخته است.

ای پروردگارا! تو قادر مطلق هستی ما را توفیق دهید تا اشخاص معلول را کمک نمایم و آنها را قوت روحي و فزیکی بخشیم.

مقدمه:

جنگ بیشتر از ۳۵ سال در افغانستان دوام نمود  و بنابرين در كشور ما تعداد زیاد اشخاص معلول  بجا مانده است که از خدمات فزیوتراپی بهره مند میشوند. در کشور ما مراکز تربيوي فزیوتراپی در حال رشد و تقویه بوده اما هنوز کدام مراکز تحقیقاتی وجود ندارد. باید دانست که خدمت مردم معلول افغانستان مورد توجه قرار گيرد. مثلا” خدمات قرضه طبق اساسات اسلامی، بشری و ملی در نظر گرفته شود. خدمت به این مردم یک نوع عبادت است.

در كشور ما برعلاوه معلولين، تعداد بيشترمردم ديگر نيز از خدمات فزیوتراپی بهره مند ميشوند، كه از اثر جنگ و پيشرفت  بطی  خدمات صحی متضرر شده اند. خدمات فزیوتراپی در شفاخانه ها، کلینیک ها  و مراکز با زتوانی جامعه  عرضه ميشود.

انجمن فزيوتراپي در سال ۱۹۹۸ تاسیس گردید  كه  هدف آن كمك به مردم نيازمند، پيشرفت مسلک و خدمات با کیفیت فزيوتراپي ميباشد. برعلاوه از طريق انجمن ممكن است كه پروگرام های تعليمات متداوم مؤثر ايجاد  و فعالیت های فزیوتراپی در سراسر کشور نظارت شود.

 

انجمن درسال ۲۰۰۷ عضويت اتحادیه جهانی فزیوتراپی (WCPT) را حاصل نمود.  حالا انجمن  تلاش دارد كه بخاطر حمايت فزيوتراپستان افغان معیار های بین المللی را  تعقيب كند و مسلك فزيوتراپي را مانند خدمات صحي عامه ارتقاء دهد كه برای تمام افغان ها فراهم باشد تا باشد كه از خدمات فزیوتراپی بهره مند شوند.

 

دیدگاه انجمن (Vision of AAPT):

انجمن تلاش دارد تا مسلک فزیوتراپی را بخاطر خدمت مردم افغانستان مطابق معيارهاي  بين المللي ارتقاء دهد.

 

فصل اول:مقررات عمومی انجمن(General Regulations of AAPT):

 

 • ۱: انجمن فزيوتراپي افغانستان یک انجمن غیر دولتی، غیر سیاسی و غير انتفاعي میباشد. مطابق اعلامیه حقوق بشرملل متحد یک سازمان بشری میباشد.

 

 • ۲: انجمن فزیوتراپي افغانستان یگانه انجمن مسلکی برای فزیوتراپستان میباشد.

 

 • ۳: انجمن به منظور تداوی و احیای مجدد معلولين طبق قوانین اسلامی و نورم های قابل قبول انجمن فزیوتراپی بین المللی بدون تبعیض تاسیس گردیده است.

 

 • ۴: انجمن از تمام فزیوتراپستان افغانستان نمایندگی ميكند. مرکز این انجمن در کابل بوده و نظر به ضرورت در ولایت ديگر نيز مراكز انجمن تاسیس خواهد شد.

 

 • ۵: انجمن تمام شرایط دولت اسلامی و موسسات غيردولتي را مد نظر گرفته و طبق شرایط و مقررات شان کار خواهد کرد.

 

فصل دوم: اهداف و فعالیت های انجمن (Aims and activities of AAPT)

 

 • ۶: اهداف انجمن(Aims of AAPT)

 

۱: ارتقاء مسلك فزیوتراپی در افغانستان

۲: قوي ساختن مسلک فزیوتراپی بخاطرفراهم نمودن خدمات بهتر به معلولين و مردم نيازمند كشور

۳: ارتباط کاري با موسسات مسلکی افغان  و موسسات فزیوتراپی بین المللی بشمول  اتحادیه انجمن فزیوتراپی جهانی

۴: برقراركردن روابط خوب با دیگر بخش های طبی و اجتماعی که برای احیای مجدد (بازتوانی) كار ميكنند.

۵: هماهنگ ساختن فعالیت های فزیوتراپی در سراسر افغانستان

۶: قوي ساختن معیارهای تعلیمی برای فزیوتراپستان طبق ضروریات مردم

۷: کار با موسسات دولتی بخاطر قوي ساختن مسلک فزیوتراپی بشمول تشكيل و تقویت سیستم راجستریشن برای فزیوتراپستان

 

فصل سوم

 

 • ۷: فعالیت های انجمن(Activities of AAPT)

۱: فراهم نمودن مجالس، سیمینارها، کورس های عملی ونظری برای فزیوتراپستان نظر به ضرورت

۲: کاپی وتوزیع مواد معلوماتی خدمات فزیوتراپی بخاطر آگاهی عامه

۳: چاپ و نشر مواد معلوماتی(کتاب، مجله، اخبار، بروشر) بخاطر تقويت مسلکی و پیشرفت اعضای فزیوتراپی

۴: تشویق ارگان های داخلي و خارجی بخاطر تقویت مالی و تخنیکی جهت پيشرفت خدمات فزیوتراپی در افغانیستان

۵: پیروی از معیار های اتحادیه انجمن فزیوتراپی جهانی بخاطر ارتقاء انجمن های مسلکی

۶: روابط با اتحادیه انجمن فزیوتراپی جهانی و دیگر انجمن ها، سازمان ها و موسسات بخاطر ارتقاء بیشتر فزیوتراپی در افغانستان

۷: رشد و تقویه تحقیقات فزیوتراپی در افغانستان

 

فصل چهارم: عضویت انجمن (Membership in AAPT)

 

 • ۸: عضویت انجمن اختياري میباشد. اعضا باید فزیوتراپست یا معاون باشند، اما كدام تبعیض نژادی يا جندر موجود نباشد. اتباع خارجی بخاطر عضویت انجمن باید به انجمن فزیوتراپي و وزارت عدلیه درخواست نمایند. اتباع خارجی نمیتوانند اعضای رهبری باشند.

 

 • ۹: اعضای اصلي و فرعي انجمن(Fundamental and derivative members of the Association)

 

* اعضای اصلي(رهبري) آنهای اند که از طريق اسمبلی عمومی(اجلاس عمومی) انتخاب گردیده که عضو کمیته اجراییوی، اداری و اخلاقی باشد.

* اعضای فرعي(عمومي) آنهای اند که به شکل داوطلبانه خدمت كنند ودر فعالیت های کمیته اجراییوی شرکت و کمک نموده و اهداف انجمن راتقویت بخشند.

 

 • ۱۰: وظایف و حقوق اعضای انجمن(Obligations and rights of the Association’s members)

 

۱: رای دادن و منتخب شدن برای پست های رهبری در انجمن

۲: اظهار نمودن نظریات، پیشنهادات و انتقادات شان برای ارتقاء انجمن

۳: انتخاب نماینده ها برای اسمبلی عمومی(اجلاس عمومی)

۴: اشتراک در پروسه انتخابات از طریق نماینده هاي منتخب شان

۵: اشتراک در فعالیت های مختلف انجمن

۶: رعایت نمودن مقررات اساسنامه انجمن

۷: عملکرد بطور مسلکی طبق اصول اخلاقی انجمن

۸: پرداخت پول حق الشمول و حق العضویت

۹: جلب و جذب همکاری عامه بطرف فعالیت های انجمن

 

 

 • ۱۱: استعفا عضویت باید ذریعه درخواست تحریری به کمیته اجراییوی صورت گیرد

 

فصل پنجم: ساختار تشکیلاتی(Organizational Structure)

 

 • ۱۲: ساختار انجمن(The structure of the AAPT)

 

* اسمبلی عمومی (اجلاس عمومی)

* کمیته اجراییوی

* کمیته اداری

* کمیته اخلاقی

 

 

 

 

 

 

 

 • ۱۳: اجلاس عمومی (The General Assembly)

 

اجلاس عمومی بلند ترین مرجع تصمیم گیری انجمن میباشد.

 

اجلاس عمومی درهر دو سال ماه نوامبر داير ميگردد  و در حالات استثنایی نظر به تصميم ریس انجمن یا به درخواست یکی از سه اعضای کمیته اجراییوی صورت گرفته میتواند.

 

نکات آجندا برای اجلاس عمومی:

 

۱: آغاز اسمبلی عمومی، تصویب آجندا

۲: تعیین ریس و سکرتر برای اسمبلی عمومی وهمچنان دو نفربراي چک و تصویب مينوت و دو نفربراي شمردن آرا

۳: تائيد يا تصديق افراد كه حق رای دهی را دارند.

۴: گزارش کمیته اجراییوی

۵: گزارش تفتيش مالی

۶: پیشنهاد پلان کاری برای دور قیمومت آینده

۷: گزارش مالی و تقدیم بودیجه برای دور قیمومت آینده

۸: رای برای کمیته اجراییوی: ریس انجمن، معاون، سکرتر و خزانه دار

۹: رای برای اعضای کمیته اجراییوی و معاونين آنها (با نماینده های ساحوی طوریکه در ضمیمه ۳ ذکر شد و یک عضو کمیته اجراییوی برای هر ساحه منتخب میشود)

۱۰: رای برای محاسبین مالی و معاونين آنها

۱۱: رای برای کمیته اخلاقی (ریس و چهارعضو از ساحات مختلف)

۱۲: رای برای اعضای افتخاری

۱۳: دریافت بل ها از اعضا یا کمیته اجراییوی

۱۴: و غيره مسايل انجمن

۱۵: اختتاميه اسمبلی

 

تمام اعضای انجمن مستحق اند که در اسمبلی عمومی اشتراک نمایند، اما صرف نماینده های منتخب حق رای دادن را دارند.( یک نماینده = یک رای ). نماینده ها باید از تمام افغانستان انتخاب گردند که نمایندگی تمام فزیوتراپستان کشور را بصورت شفاف و واقعی اجرا کنند. بنابرین % ۳۰ اعضای هر زون انتخاب میگردند. و از زون مربوطه نمایندگی مینماید.

 

نماینده ها مکلف اند که با اعضای ساحوی مشوره نموده و از طرف آنها رای بدهند.

کمیته اجراییوی باید اسمبلی عمومی را در اواخر ۳۰ سپتمبر سال اعلان نمایند.

 

نماینده های ساحوی باید درماه اکتوبر انتخاب و اسناد مربوطه در تاریخ ۳۱ اکتوبر به نماینده ها توزیع ميگردد. اسناد که براي اسمبلي عمومي تهیه و توزیع ميگردد، قرار ذیل اند.

– اجند

– گزارش کمیته اجراییوی + گزارش مالي

– گزارش اديتور(تفتيش)

– پیشنهاد پلان برای دور قیمومت آینده

– پیشنهاد بودیجه و حق العضویت برای دورقيمومت آینده

– خبردادن اعضا براي پوست های کمیته اجراییوی و اخلاقی

 

 

 

قیمومت، نقش و مسولیت اسمبلی عمومی (اجلاس عمومی)

 

۱: تائيد و اصلاح اساسنامه. تغير در اساسنامه بايد در اسمبلي عمومي توسط ۳/۲ اكثر آرا تصويب شود.

۲: تفويض و تصویب استقامت کاری و فعالیت های انجمن

۳: تصویب بودیجه برای دور قیمومت قبلي و آینده

۴: تعیین حق العضویت

۵: انتخاب کمیته های اجرائیوی، اداری و اخلاقی طبق لایحه وظایف شان

۶: انتخاب تفتيش مالي

۷: انتخاب مشاورین برای انجمن

۸: انتخاب بورد كانديد سازي در وقت ضرورت

۹: تنظیم زون هاي انجمن در جائيكه فزيوتراپستان كار ميكنند.

 

 • ۱۴ : کمیته اجرائیوی(Executive Committee)

 

كميته اجرائیوی مسؤليت اسمبلی عمومی را به عهده دارند .

 

كميته اجرائیوی انجمن عبارت از ریس، معاون، سکرتر، خزانه دار، اعضای کمیته اجرائیوی ومعاونين شان میباشند. آنها از طريق اسمبلی عمومی و اعضاء برای دو سال منتخب ميشوند. اعضاي كميته اجرائيوي از تمام كشور نماينده گي ميكنند.

 

ریس انجمن ریس کمیته اجرائیوی میباشد. ریس مسؤل است تا خود را مطمین سازد که تمام تصامیم توسط اسمبلی عمومي و کمیته اجرائیوی گرفته شده و مطابق پالیسی های انجمن اجرامیگردد. در صورت عدم موجودیت ریس، معاون مسول ميباشد.

 

تصامیم کمیته اجرائیوی طبق اکثرآرا گرفته میشود. در صورتیکه رای مساوی باشد. ریس حق تصمیم گیری را دارد

 

قیمومت، نقش و مسؤلیت های کمیته اجرائیوی:

 

۱: عملي نمودن فيصله هاي اسمبلی عمومی ، پلان و فعالیت های مربوطه

۲: آماده ساختن اسمبلی عمومی مطابق ماده ۱۳

۳: گزارش دادن فعالیت های انجمن و کمیته  اجرائیوی به اسمبلی عمومی

۴: پیشنهاد فعالیت ها  به کمیته اجرائیوی

۵: گزارش مالی و گزارش دور قیمومت دو ساله به کمیته اجرائیوی (ماده ۲۱ دیده شود)

۶: ترتیب بودیجه و پلان کاری برای دورقیمومت آینده و کمیته اجرائیوی جديد

 

۷: تأسیس مراکز انجمن طبق ضرورت و ارتباط  با پلان عمومی کمیته اجرائیوی

۸: قبول كردن و اخراج اعضأ (اخراج  اعضأ باید توسط کمیته اخلاقی صورت گیرد)

۹: اطمینان از راجستريشن سالانه انجمن در وزارت های مربوطه

۱۰: احترام و رشد اساسنامه انجمن

۱۱: اعضای کمیته اجرائیوی مسؤل اند تا کمیته های ساحوی را در هر جا که هستند رهبری نمایند.

۱۲: تمام فعالیت های انجمن باید توسط کمیته اجرائیوی یا خصوصأ توسط کمیته اداري  به تصویب برسد.  هرنوع عمل خود سرانه خلاف اصول انجمن بازرسي خواهد شد.

۱۳: تمام موضوعات در این اساسنامه درج نبوده ودر صورت ضرورت توسط کمیته اجرائیوی با مشوره کمیته اخلاقی تصویب میگردد.

 

 

 • ۱۵: کمیته های حوزوي(Regional Committee)

 

هر عضو کمیته اجرائیوی که از زون های مختلف افغانستان نماينده گي ميكنند، مسؤل اند که کمیته ساحوی را رهبری نموده وفعالیت های انجمن فزیوتراپی را به تمام اعضأ منتشر نمايد. کمیته ساحوی جوابگو به کمیته اجرائیوی بوده و طبق تصامیم که در اسمبلی عمومی گرفته میشود و طبق اهداف عمومی انجمن عمل نمايند.

 

ضمیمه ۳ واضح میسازد که زون های انجمن فزیوتراپی در افغانستان به اساس طبقه بندی (تقسیمات) فزیوتراپستان میباشد. در صورت ضرورت ممکن تغیرات در زون ها توسط اسمبلی عمومی صورت گیرد.

 

 • ۱۶: کمیته اداری(Administrative Committee)

 

کمیته اجرائیوی مشتمل بر ریس، معاون، سکرتر و خزانه دار میباشند که توسط اسمبلی عمومی برای مدت دو سال منتخب گردیده اند. و جزء از کمیته اجرائیوی میباشند.

 

ریس مسؤل است که خود را مطمین سازد تا تصامیم که توسط اسمبلی عمومی و کمیته اجرائیوی تهیه شده است ، طبق پالیسی های انجمن عملي ميشود. در صورت عدم موجودیت ریس معاون آن مسؤل ميباشد.

کمیته اداری جزء از کمیته اجرائیوی بوده و در اسمبلی عمومی مسؤل اند.

 

کمیته اداری فعالیت های کمیته اجرائیوی را در بین دو اسمبلی عمومی رهبری میکند.

 

کمیته اداری در صورت ضرورت جهت اطمینان بیشتر از اجرای فعالیت ها به شکل موفقیت آمیز و طبق پیشنهاد کمیته اجرائیوی بطور منظم جلسات را دایر میکنند.

 

تصامیم کمیته اداری طبق اکثریت آرا گرفته میشود. در حالیکه رای مساوی باشد ریس حق تصمیم گیری را دارد.

 

قیمومت، نقش و مسؤلیت های کمیته اداری

 

۱: رهبری کردن فعالیت های کمیته اجرائیوی

۲: تطبيق فيصله هاي که توسط کمیته اجرائیوی گرفته میشود.

۳: عمل بطور یک نمونه مثال برای اعضای انجمن

۴: احترام و رشد اساسنامه انجمن

۵: تمام تصامیم يا فيصله ها باید به کمیته اجرائیوی راجع شود. تصامیم توسط کمیته اداری و اخلاقی تصویب ميشود. هر عمل که خارج از اصول و تصمیم کمیته اداری و اجرائیوی اجرا شود، خلاف اصول انجمن ميباشد.

 

 

 • ۱۷: کمیته اخلاقی(Ethical Committee)

 

کمیته اخلاقی مسؤلیت کمیته اجرائیوی و اسمبلی عمومی را دارد.

 

کمیته اخلاقی مشتمل از چهار اعضاء میباشند. که توسط اسمبلی عمومی برای مدت دو سال منتخب میشوند(دور قیمومت) و ایشان عضو کمیته اجرائیوی یا کمیته اداری بوده نمیتوانند.

 

کمیته اخلاقی سالانه ۳ مرتبه جلسه دارند و یا طبق پیشنهاد کمیته اداری و اجرائیوی جلسه خواهند داشتند.

 

قیمومت، نقش و مسؤلیت های کمیته اخلاقی:

 

۱: مطمین شدن از اینکه کمیته اجرائیوی اجندای اسمبلی عمومی را پیروی میکنند.

۲: مطمین شدن از اینکه تمام فعالیت های انجمن طبق مقررات اساسنامه و آگهی ملل متحد حقوق بشر تعقيب میگردد.

۳: اداره نمودن مسایل اختلافی در کمیته اجرائیوی یا کمیته اداری. و درصورت موجودیت اختلاف در کمیته اجرائیوی یا اسمبلی عمومی ، کمیته اخلاقی صلاحیت دارد تا در حل قضیه تصمیم گیرد.

۴: مشورت دادن به کمیته اجرائیوی در نکات مربوط به اصول اخلاقی عمل کار، استخدام یا دیگر مسایل اخلاقی که مربوط انجمن میشود.

 

 • ۱۸: كميته مشورتي(Advisory Committees):

 

اسمبلی عمومی جهت تقویت بیشتر اهداف خویش ممکن کمیته مشورتی را تشکیل کند. بطور مثال کمیته مشورتی میتواند یک کمیته مسلکی (جهت کمک مسایل تخنیکی و مسلکی)، کمیته علمی (جهت رشد تحقیق) و کمیته ساحوی باشد.

 

 

فصل ششم: امورات مالی(Financial affairs)

 

 • ۱۹: منابع مالی انجمن(Financial resources of the Association)

 

انجمن فزیوتراپی یک انجمن غیر انتفاعي بوده که برای نفع اعضا و ارتقاء مسلك فزیوتراپی کار میکند. فند و مصارف انجمن از منابع مختلف بدست میآید.

۱: حق العضویت

۲: حمایت دولت

۳: حمایت و کمک از مؤسسات غیر دولتی، ارگان های دیگر، مؤسسات خیریه ملی و بین المللی ، کمک های شخصی و عامه

۴: فروش کتاب ها، مجلات و ژورنال های مربوط فزیوتراپی

 

پولی که در پروگرام های آموزشی، نمایشات و غیره جمع آوری میشود، صرف برای مصارف انجمن استفاده میشود.

 

 • ۲۰: این یک انجمن مستقل است و با کدام حزب و ارگان دیگر ارتباط ندارد. اما باید گزارش مالی مصارف شانرا برای ارگان های که انجمن را حمایه میکنند، بدهد.

 

 • ۲۱: مسؤلیت های مالی انجمن(Financial responsibility of AAPT)

 

خزانه دار و ریس مسؤلیت مالی انجمن را به عهده دارند.

۱: مطمین شدن از پرداخت معاش اعضای انجمن.  اگر معاش پرداخت نميشد، باید قضیه را به کمیته اخلاقی ‘گزارش دهند.

۲: دسترسی داشتن به حسابات بانکی انجمن

۳: در آخر هر دوره قیمومت گزارش مالی را باید به اسمبلی عمومی ارائه نمايند. و برای دوره قیمومت آینده بودیجه را به اسمبلی عمومی ترتیب دهند.

۴: جستجوی فعال در پیدا نمودن تمویل کننده ها(Donors) و فند که برای انجمن ضروری است.

۵: تهیه پیشنهاد برای فند و کمک

۶: تهیه گزارش مالی به تمویل کننده ها(Donors)

 

فصل هفتم: مقررات نهايي(Final regulation)

 

 • ۲۲: بخاطر حمایت بی طرفانه انجمن، مقامات عالی رتبه دولتی حق کاندید شدن یا انتخاب شدن را برای پوست ریاست یا پوست های مهم دیگر انجمن ندارند.

 

 • ۲۳: این اساسنامه انجمن توسط اسمبلی عمومی (اجلاس عمومی) قبول، اجرا و تصویب شده است.

 

 • ۲۴: در قضیه استعفأ، مرگ و مير یا ناپدید شدن یک عضو از کمیته اجرائیوی، اداری یا اخلاقی در عوض شخص مذکور معاون شان انتخاب میگردد. و اگر معاون موجود نبود، توسط رای دهی در مجلس کمیته اجرائیوی این عمل اجرا میشود. کمیته اخلاقی باید خود را مطمین سازد که پروسه ها یا طرزالعمل ها بصورت درست جرأ میشود.

 

 • ۲۵: منفکی یا اخراج از انجمن(Dismissal from the Association)

 

منفکی یا اخراج از انجمن باید توسط کمیته اخلاقی صورت گیرد. و منفکی در حالت ذیل صورت میگیرد.

۱: توجه نکردن به اساسنامه

۲: مرتکب شدن یک عمل خلاف انجمن

۳: نه پرداختن حق العضویت الی ۳ ماه

۴: سؤ استفاده از دفتر

 

 

 

ضمیمه(Annex)

۱:  راجستریشن  انجمن در وزارت عدلیه

۲:  اصول اخلاقی برای فزیوتراپستان

۳:  لست زون ها و نماینده زون (ساحوی)

 

چاپ اول ۲۰۰۰

چاپ جدید ۲۰۰۸ ( اجلاس عمومي )

 

 

 

مترجم: عبدالهادي افضل زاده سكرتر انجمن

طراح و میزبان: شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money