گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

تاریخچه انجمن

تشکیل انجمن فزیوتراپستان افغانستان!

بخاط انسجام بیشتر همسلکان – ارتقا مسلک – ارتقا ظرفیت ها – ارتقا کیفیت کاری و استندر شدن بسطح بین المللی دست اندرکاران این مسلک بفکر تاسیس یک انجمن فزیوتراپی گردیدند.

تا اینکه در سال ۱۹۹۸ میلادی بعد موافقه وزارت محترم صحت عامه – منظوری وزارت محترم پلان و صدور جواز رسمی از طرف وزارت محترم عدلیه کار این انجمن آغاز گردید.

از اینکه این مسلک نسبت سایر بخش های طبابت  جدید تربوده و مردم آنقدر آهگاهی کاملی ازنحوه خدمات  آن نداشتند به همکاری موسسات همکار در پهلوی عرضه خدمات پروگرام آهگاهی  در مورد فزیوتراپی به مردم نیز از طرف انجمن آغاز گردید.

 

عضویت انجمن فزیوتراپستان افغانستان درانجمن جهانی:

بعد از تاسیس انجمن فزیوتراپستان در سال ۱۹۹۸میلادی اعضای انجمن بفکر آن شدند تا بخاطرارتقا مسلک و مهارت های مسلکی و حمایت بیشتر جامعه جهانی بپیوندند

این موضوع به انجمن فزیوتراپستان جهانی پیشنهاد گردید تا انجمن فزیوتراپستان افغان را در عضویت خویش بپذیرند

تا اینکه طی ۴ سال تبادله و ارسال مکاتیب متعدد و عیار نمودن استندر های بین المللی در انجمن وترتیب اساسنامه– اصول اخلاقی و سایر شرایط پذیرش به انجمن جهانی ترتیب تا اینکه موضوع دراجلاس عمومی کانگرس انجمن فزیوتراپستان چهان درشهرونکوور کشور کانادا درسال ۲۰۰۷ م که بیش از ۱۰۱ کشور اشتراک ورزیده بودند پیشنهاد و مورد بحث قرار گرفته و چنین فیصله بعمل آمد که انجمن فزیوتراپستان افغانستان منحیث عضو انجمن فزیوتراپستان جهان پذیرفته شود.درآن سال بخاطرمشکلات ویزاافغانهانتوانستندکه درکانفرانس اشتراک نمایند.امادرسال ۲۰۱۱م که کانفرانس انجمن جهانی درشهرآمستردام هالندبرگزارگردید یک گروپ پنج نفری ازافغانها به شمول رئیس ومعاون وسه نفر اعضای انجمن به کمک موسسات همکاردربخش فزیوتراپی توانستندسهم فعال خویش راارائه نمایندوبه جهانیان نشان دهندکه افغانها درهمه عرصه ها می توانندحضورداشته باشند این حضورنه تنها یک حضورفزیکی بودبلکه دونفرازاعضای انجمن فزیوتراپستان افغانستان پریزتنشن به ارتباط اخلاق طبابت وهمچنین فزیوتراپی درحوادث طبیعی به فزیوتراپستان جهان ارائه بدارند. ودرسال ۲۰۱۵ نیز۵ نفرازافغانها به شمول رئیس وسکرترانجمن فزیوتراپی درکنفرانس جهانی فزیوتراپی در کشورسنگاپوراشتراک نمودند.

طراح و میزبان: شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money